Porfix

  1. Porfix

Jeho univerzálnosť spočíva vo vyváženej kombinácii nízkej objemovej hmotnosti hmoty s dobrou konštrukčnou pevnosťou. Nízku objemovú hmotnosť zabezpečuje pórovitosť materiálu, konštrukčnú pevnosť tvorí veľmi pevná kryštalická štruktúra medzipórových stien. Nízka hmotnosť umožňuje tvarovať pórobetónové výrobky do väčších rozmerov v súlade s ergometrickými požiadavkami. Tieto rozmery zvyšujú rýchlosť stavebných prác a znižujú spotrebu spojivových mált.

Pórobetónová hmota na vápenno-kremičitanovej báze je svojou štruktúrou, kde póry predstavujú cca 50 % objemu materiálu, výborným tepelno-izolačným materiálom súčasnosti. Konštrukcie z pórobetónu spĺňajú vo väčšine prípadov tepelno-technické požiadavky súčasných noriem bez dodatočného zateplenia. Tento fakt vylučuje projekčné, staticko-fyzikálne a technické problémy, ktoré majú pri kombinovaných technikách za následok aj cenový nárast takýchto realizácií. Rovnorodosť pórobetónových stien (oproti komplikovane zatepleným konštrukciám) ovplyvňuje pozitívne aj prestupy tepla, vodných pár a vzduchu.

Priepustnosť mikropórov pórobetónovej štruktúry garantuje optimálnu difúziu vodných pár a bezproblémové vyrovnávanie vlhkosti vnútorného a vonkajšieho priestoru. Stavebné konštrukcie z pórobetónu zabezpečujú vysoký štandard klimatickej pohody bývania.

Autoklávovaním – t. j. procesom tlakových a tepelných syntéz prírodných minerálov – sa dosahuje fixná, kryštalicky stabilná a objemovo stála štruktúra hmoty, v ktorej sa mení iba postupne klesajúci obsah fyzikálne viazanej vody.

Pórobetón nie je citlivý na mráz. Aj pri expedičnej vlhkosti, ktorá je cca 3-násobne vyššia, ako je konečná prevádzková vlhkosť pórobetónu v hotovej stavbe, kapilárna a pórová štruktúra zabezpečuje mrazuvzdornosť bez zmeny stavebno-technických parametrov pórobetónovej hmoty. Napriek tomu je však nutné pórobetónový materiál a neukončené nezastrešené stavby chrániť proti nadmernej atmosferickej vlhkosti a dažďu. Životnosť takto chráneného pórobetónu spoločnosti PORFIX – pórobetón, a.s., je neobmedzená.

Tisíce malých vzduchových dutiniek vyrovnáva vonkajšie zmeny teploty a vytvára stabilnú, príjemnú klímu v miestnosti. Pórobetón chráni pred zimou, rovnako i pred horúčavou. Pohlcuje a uvoľňuje vlhkosť vzduchu, vyrovnáva tým prevádzkové vlhkostné zmeny v miestnosti, a taktiež umožňuje vodným parám postupný prestup obvodovou stenou. Pórobetón patrí medzi „teplé“ materiály. Pri priamom dotyku má veľmi malú odnímateľnosť tepla, preto je taký príjemný ako drevo.

Pórobetón je ekologický čistý materiál, vyrobený z prírodných surovín. Je na celom svete uznávaný ako stavebný materiál šetriaci životné prostredie. Zdravotná nezávadnosť sa pravidelne kontroluje štátnym zdravotným ústavom v Banskej Bystrici.

Zdroj www.porfix.sk